Pravidla vypsaných sbírek

Veškeré Vámi zaslané finanční prostředky na sbírky vypsané na portálu PesWeb jsou vždy zasílány na účet NF Psí Naděje pod variabilní symbolem, který je dané sbírce přiřazen. Jakmile je dosažena cílová částka sbírky, bude tato označena symbolem „ukončeno“. Organizace může čerpat prostředky jen do výše doložených nákladů na základě darovací smlouvy. Případný přebytek financí bude použit na potřeby dalších organizací. Máte tedy tak jistotu, že Vámi zaslané prostředky budou vždy použity na péči o toulavá a opuštěná zvířata.

Kdo může žádat?

O vypsání sbírky může zažádat kdokoliv - útulek, občanské sdružení, psí azyl, ale i fyzická osoba. Žádost o vypsání sbírky prosíme zasílejte na email martina@pesweb.cz

Co může pomoci k souhlasu s vypsáním sbírky?

 • U organizací - transparentní účet
 • Transparentně zveřejňované náklady (účty, faktury)

 

Pravidla vypsaných sbírek

 •  U organizací, se kterými jako NF nespolupracujeme, bude sbírka schvalována 10ti člennou radou, která je složená ze zástupců organizací, které operují napříč celou republikou. Naším cílem je eliminovat nepoctivé žadatele nebo kontroverzní občanská sdružení. Pro schválení sbírky je potřeba minimálně 7 hlasů z 10.

 • U ověřených organizací (takové, se kterými pravidelně spolupracujeme a jsou-li ověřeny viz. výše), postačí na každou další sbírku již jen souhlas NF Psí Naděje.

 • U žadatelů typu fyzická osoba je vždy na rozhodnutí rady NF Psí Naděje, zda taková sbírka bude na portálu PesWeb zveřejněna. Provozovatel portálu (a rada NF) si vyhrazuje právo žádost o zveřejnění sbírky zamítnout.

 • Každá sbírka má grafické znázornění dosud vybraných prostředků. Přispěvatelé mají tedy přesný přehled o tom, kolik přesně bylo vybráno. Nestane se tak, že přispěvatelé (byť s dobrým úmyslem) pošlou 2x,3x,10x více prostředků než je potřeba.

 • V případě překročení cílové částky, budou finanční prostředky použity na jiný účel (podpora psů v jiné organizaci) v souladu se stanovami NF Psí Naděje. Po dosažení cílové částky bude sice každá sbírka viditelně označena jako ukončená, nicméně vzhledem k tomu, že příspěvky daného var. symbolu nelze blokovat, očekáváme určitý (byť minimální) doběh příspěvků. Ale i u těch mají přispěvatelé jistotu, že budou rovněž použity na pomoc pejskům.

 • Sbírka bude přednostně vypsána jen na jeden účet a to na účet NF Psí Naděje: 2800485041/2010.  Zodpovědná organizace může pořádat paralelní sbírku i na svůj účet se stejným účelem pouze v případě předchozí dohody s NF Psí Naděje. Organizace samozřejmě může odkazovat své přispěvatele na sbírku vedenou na Peswebu.

 • Kdokoliv nám během již vypsané sbírky může nahlásit výhrady k zodpovědné organizaci. V případě, že je shledáme jako oprávněné a závažné, sbírku předčasně ukončíme a uvedeme důvody, které nás k tomu vedly. Současně zveřejníme na jaký jiný účel dosud vybrané prostředky vynaložíme. V případě připomínek k dané organizaci na kterou je sbírka vypsána, nám prosím pište na info@pesweb.cz.

 • Každá organizace (i fyz.osoba), pro kterou sbírku vyhlásíme má možnost čerpat finanční či materiální pomoc až na základě podepsané smlouvy a po řádném předložení dokumentů (faktury, dodací listy, platební doklady) souvisejících s potřebami, na které budou prostředky čerpány.

 • NF Psí Naděje si vyhrazuje konečné právo rozhodnutí, zda budou finanční prostředky konkrétní sbírky organizaci vyplaceny (nejč. v případě porušení pravidel) či zda budou použity na jiné účely v souladu se stanovami NF.

 •  V případě, že organizace či jednotlivec nebudou jednat v souladu s podmínkami sbírek, nedoloží potřebnou dokumentaci či nebudou jednat v souladu s uzavřenou darovací smlouvou, vyhrazuje si provozovatel portálu neumožnit této organizaci vypsání další sbírky po dobu jednoho roku od chvíle, kdy k porušení podmínek dojde.
 • Přispěvatel zasláním příspěvku na jakoukoliv vyhlášenou sbírku bere na vědomí, že v některých případech (překročení cílové částky sbírky, nižších nákladů než bylo předpokládáno na daný účel sbírky, nedoložení dokumentace dané organizace atd.) může být jeho příspěvek použit na pomoc jinému subjektu/zvířeti v souladu se stanovami NF a s tímto postupem přispěvatel souhlasí.

 

Jste útulek, azyl, neziskovka nebo fyzická osoba v nouzi a potřebujete uspořádat sbírku?

Vložit sbírku