Informace k novele veterinárního zákona – chov psů a útulky

Publikováno: 1.11.2017
Autor: Státní veterinární správa
Foto: Archiv PesWeb

V červnu tohoto roku Poslanecká sněmovna ČR schválila novelu veterinárního zákona č. 302/2017 Sb., následně ji v srpnu schválil i Senát (viz Sbírka zákonů z 19. 9. 2017, částka 104).

Novela zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů, (dále jen veterinární zákon) má mimo jiné za cíl omezit působení tzv. množíren psů, neboť chovatelům ukládá povinnost oznamovat chov 5 a více fen, dále zavádí povinnost registrace útulků pro zvířata, upřesňuje odchyty zvířat a ukládá povinnosti pro označování psů v návaznosti na očkování proti vzteklině.

Níže naleznete několik informací pro lepší orientaci v nových povinnostech, které novela veterinárního zákona přináší, pokud jde o chov zvířat v zájmových chovech, chovech komerčních a útulcích.

Oznamovací povinnost chovatelů pěti a více fen starších jednoho roku, a to do sedmi dnů, kdy bylo tohoto počtu dosaženo

Online formulář: Oznámení chovu pěti a více fen starších 12 měsíců

Formulář ke stažení: Oznámení chovu pěti a více fen starších 12 měsíců (32,0 KB)

Zákon zavádí nové opatření ve vztahu k chovu psů – chovatelům ukládá povinnost oznamovat místně příslušné krajské veterinární správě (dále jen KVS) chov pěti a více fen starších 12 měsíců, a to do sedmi dnů ode dne, kdy bylo tohoto počtu dosaženo.

„§ 4 odst. 3 – Chovatel, který chová 5 a více psů samičího pohlaví starších 12 měsíců, je povinen tuto skutečnost oznámit krajské veterinární správě Státní veterinární správy nebo Městské veterinární správě v Praze Státní veterinární správy (dále jen „krajská veterinární správa“) nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy počet chovaných psů samičího pohlaví starších 12 měsíců dosáhl 5 a více chovaných zvířat; tato povinnost se nevztahuje na osobu, jejíž oznamovací povinnost upravuje jiný právní předpis*), a na osobu, jejíž právo nebo povinnost držet, cvičit nebo používat psa stanoví jiný právní předpis, zejména na chovatele služebních psů, psů se zvláštním výcvikem, vodicích psů, asistenčních psů, psů určených k odhalování výbušnin a loveckých psů. V oznámení chovatel uvede počet chovaných zvířat a místo jejich chovu. Za chovatele tvořící domácnost může oznamovací povinnost splnit jeden z nich.“

Doposud měli oznamovací povinnost pouze chovatelé psů, kteří podnikali na základě živnostenského oprávnění (*) § 13a zákona č. 246/1992, na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů). Novým opatřením dojde k většímu přehledu o chovech, kde se nachází větší počet psů a kde může docházet k jejich množení a riziko nevhodných podmínek chovu, ať už se jedná o reprodukci zvířat, výživu nebo podmínky prostředí, je zde vyšší. Chovy budou podléhat evidenci bez ohledu na to, zda se jedná o podnikatelský způsob chovu, nebo o chov čistě zájmový a bez ohledu na počet chovatelů na daném místě.

V současné době se dozorové pravomoci Státní veterinární správy (dále jen SVS), pokud jde o pravidelné kontroly chovů zájmových zvířat (včetně psů) v rámci Víceletého plánu kontrol SVS, vztahují pouze na chovatele, kteří na základě živnostenského oprávnění chovají zvířata určená pro zájmové chovy pro účely obchodu s nimi anebo s nimi obchodují (§ 13a zákona č. 246/1992). Patří sem jak klasické zverimexy, tak chovy zájmových zvířat určených pro další prodej, včetně chovatelských stanic psů s průkazem původu, pokud se jedná o chov na základě živnostenského oprávnění. Od 1. listopadu 2017 bude mít SVS informace ohledně dalších chovatelů, tudíž bude moci provést plánované kontroly v těchto chovech s cílem ověřit podmínky péče o zvířata.

Nový seznam chovu psů nebude představovat „seznam množíren s nelegálním prodejem“, ale bude to seznam míst, kde se chová větší počet fen bez ohledu na charakter a cíl chovu. V seznamu, který má SVS za povinnost podle novely veterinárního zákona také zveřejnit, tak naleznete nejen chovy psů s průkazem původu a bez něj, ale také chovy psů pro sportovní vyžití či chovy s větším počtem fen ne nutně využívanými k reprodukci.

Je na místě zdůraznit, že se nejedná o registraci chovů s vydáním registračního čísla ani o povolení chovu. Za nenahlášení chovu hrozí chovateli sankce. Neznamená to však, že pokud chovatel chov nenahlásí, SVS chov automaticky uzavře. Chovatel musí současně dodržovat obecné podmínky legislativy a v případě, že má na chov psů živnost, má být již u příslušné KVS registrován podle zákona na ochranu zvířat.

Cílem navrhované úpravy tedy je, aby se orgány veterinární správy dozvěděly o tom, že chovatel chová větší množství psů na daném místě. Veterinární zákon ukládá povinnost nahlásit počet zvířat a místo chovu. Úřední veterinární lékaři pak budou moci pravidelně prověřovat, zda v chovu nedochází například k týrání zvířat. Novela současně stanoví výjimky (např. pro služební či lovecké psy, asistenční psy, vodicí psy apod.).

Povinná registrace útulků pro zvířata

Formulář ke stažení: Žádost o registraci útulku (39,1 KB)

Novela veterinárního zákona zavádí také nové opatření ve vztahu k útulkům pro zvířata – ukládá povinnost zažádat místně příslušnou krajskou veterinární správu o zaregistrování útulku. Zveřejněná informace o registraci chovu bude obsahovat pouze jméno a příjmení chovatele, obec, počet nahlášených fen a datum oznámení.

„§ 42 odst. 6 – Provozovatel útulku pro zvířata je povinen požádat krajskou veterinární správu o registraci útulku nejméně 14 dnů před zahájením činnosti. V žádosti vedle obecných náležitostí podle správního řádu uvede druh útulku, zda půjde o útulek pro hospodářská zvířata nebo o útulek pro zvířata v zájmovém chovu, a kapacitu útulku.

42 odst. 7 – Provozovatel útulku pro zvířata může tuto činnost vykonávat až po registraci.

42 odst. 8 – Provozovatel útulku pro zvířata je povinen oznámit krajské veterinární správě změny údajů uvedených v dokladu o registraci do 30 dnů ode dne nastalé změny a současně odevzdat doklad o registraci.

42 odst. 9 – Krajská veterinární správa zruší registraci na žádost provozovatele útulku pro zvířata. Provozovatel útulku pro zvířata k žádosti o zrušení registrace přiloží doklad o registraci. O zrušení registrace krajská veterinární správa žadatele informuje.

Čl. II Přechodná ustanovení bod 2. – Provozovatel útulku pro zvířata, který jej provozoval přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinen podat žádost o jeho registraci, která obsahuje náležitosti podle § 42 odst. 6 zákona č. 166/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, krajské veterinární správě nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“

Co je útulek a kdo se musí registrovat

Povinnost požádat místně příslušnou KVS o registraci útulku se vztahuje bez výjimky na všechny provozovatele zařízení pro zvířata, které poskytuje dočasnou péči toulavým a opuštěným zvířatům. Každý provozovatel útulku má povinnost od 1. 11. 2017 požádat KVS o registraci.

Pojem „útulek“ je v současnosti explicitně zmíněn v řadě předpisů, do novely veterinárního zákona však neexistovala konkrétní definice ani oficiální evidence těchto zařízení. S ohledem na novou definici může nadále docházet k nejasnostem, jaký subjekt bude považován za útulek, proto níže uvádíme znění definice, další související definice a dokumenty a současný výklad ustanovení.

Definice útulku podle novely veterinárního zákona:

útulek (§ 3 odst. 1 písm. kk)) – „útulkem pro zvířata se rozumí zařízení, které poskytuje dočasnou péči toulavýmopuštěným zvířatům.“

Definice zařízení a definice toulavého a opuštěného zvířete jsou uvedeny v zákoně č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání:

toulavé zvíře (§ 3 písm. h)) – „toulavým zvířetem se rozumí zvíře v lidské péči, které není pod trvalou kontrolou nebo dohledem fyzické osoby nebo chovatele a které se pohybuje volně mimo své ustájení, výběhové prostory nebo mimo domácnost svého chovatele“,

opuštěné zvíře (§3 písm. i)) – „opuštěným zvířetem se rozumí zvíře původně v lidské péči, které není pod přímou kontrolou nebo dohledem fyzické osoby nebo chovatele a ze zjištěných skutečností vyplývá, že ho jeho chovatel opustil s úmyslem se jej zbavit nebo ho vyhnal“,

zařízení (§3 písm. v)) – „zařízením se rozumí stavba, budova, komplexy budov nebo jiné prostory, v nichž je provozována činnost se zvířaty; může se jednat o zařízení, která nejsou úplně oplocena nebo zastřešena, jakož i o pohyblivá zařízení“.

Související dokumenty:

Evropská dohoda o ochraně zvířat v zájmovém chovu

(Česká republika je signatářem této Dohody Rady Evropy od 24. března 1999) uvádí v čl. 1 odst. 4, co je považováno za útulek – „útulkem pro zvířata se rozumí zařízení neziskového charakteru, kde mohou být zvířata v zájmových chovech držena ve významném množství; takové zařízení může přijímat toulavá zvířata, je-li to právně upraveno národními předpisy“.

Vyjádření Ministerstva zemědělství k problematice zřizování útulků a tzv. depozithttp://eagri.cz/public/web/file/55745/Utulek_x_depozit.pdf

Registrace útulků bude probíhat u subjektů, které již fungují jako typické útulky i u těch, kteří se zaregistrují, protože se za útulky považují. Po registraci budou tyto subjekty automaticky zařazeny do systému kontrol SVS.

V případě spolků, u kterých se jedná o sdružení fyzických osob (event. právnické osoby), které ve svých zařízeních pro zvířata poskytují dočasnou péči toulavým a opuštěným zvířatům (např. tzv. dočasky, azyly), případně zvířata také odchytávají, platí, že tento spolek má požádat příslušnou KVS o registraci a plnit další (níže uvedené) povinnosti provozovatele.

Na jednotlivé fyzické osoby, kterým je svěřena péče o zvířata obcí, resp. registrovaným útulkem, se povinnosti útulků nevztahují.

V případě tzv. záchytných kotců, pokud se jedná o zařízení, kde dochází k pravidelnému odchytu více zvířat a následné, i krátkodobé péči, platí, že provozovatel kotců má požádat příslušnou KVS o registraci a plnit další povinnosti provozovatele útulku.

Pro ostatní chovatele, kteří nebudou registrováni jako útulek, budou platit podmínky pro chovatele podle veterinárního zákona a povinnost oznámit SVS chov v případě, že budou držet více než 5 fen starších jednoho roku.

Seznam registrovaných útulků zveřejní SVS s vazbou na výsledky kontrol v útulcích, které již zveřejňuje svých internetových stránkách, kde budou tyto subjekty dostupné k využití pro obce.

Jak požádat o registraci útulku

Žádost musí splňovat náležitosti podle správního řádu, tj. podle § 37 odst. 2 z podání musí být patrno, kdo jej činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 4. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která jej činí.

Povinnost požádat o registraci bude nejméně 14 dní před zahájením činnosti nového útulku. Bez toho nebude moci útulek své aktivity zahájit. Pro stávající zařízení platí lhůta 60 dnů od účinnosti novely veterinárního zákona (tj. do 31. prosince 2017).

Podání žádosti se řídí tedy obecnými pravidly podávání žádostí podle zákona č. 55/2004 Sb., správní řád. Pro ulehčení je pro žadatele na stránkách SVS zveřejněn formulář (počínaje 1. listopadem 2017), který je potřebné podepsat, přiložit kolek a doručit na podatelnu příslušné KVS (poštou nebo osobně).

Po registraci bude danému útulku přiděleno tzv. registrační číslo a vydán doklad o registraci. U stávajících zařízení, která již mají uděleno tzv. evidenční číslo pro potřeby kontrolní činnosti SVS, se toto číslo použije pro novou registraci. Povinnost podat žádost o registraci však pro tyto subjekty také platí.

Co znamená registrace útulku pro dané zařízení

Je důležité uvést, že se nejedná o proces schvalování útulku pro zvířata, ani o povolení k chovu. Pokud provozovatel útulku nepožádá o jeho registraci nebo poruší jinou povinnost, SVS udělí sankci, avšak nemá kompetenci činnost útulku pozastavit nebo útulek uzavřít. Předmětem kontrol veterinárního dozoru je prověřit, zda je v chovu zajištěná řádná péče o zvířata, zda nedochází například k týrání zvířat a zda provozovatel dodržuje povinnosti dané veterinární legislativou. SVS nemá v kompetenci kontrolovat financování těchto zařízení, původ zvířat, vztahy mezi zřizovateli a provozovatelem, dodržování povinností občanského zákoníku a tím zasahovat do činnosti útulku.

Jaké povinnosti platí pro registrované útulky

Dnes se útulky a další podobná zařízení, bez ohledu na jejich označení (depozita, azyly, dočasky apod.), nacházejí legislativně v působnosti několika právních předpisů.

Podmínky pro péči o toulavá a opuštěná zvířata stanoví, z hlediska odchytu, odborné způsobilosti a zařízení jako stavby, veterinární zákon. Zřizování útulků ze strany obcí, základní principy péče ze strany provozovatelů jakožto chovatelů a konkrétní povinnosti provozovatelů útulků, pokud jde například o evidenci zvířat v daném zařízení, stanoví zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Tento předpis upravuje z části také péči o nalezené zvíře z hlediska jejího okamžitého zajištění ve prospěch záchrany zvířete.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, stanoví základní zásady, pokud jde o nalezená zvířata z hlediska majetkového práva. Je potřebné zdůraznit, že tyto zásady se nemění a platí, že o nálezu zvířete má být informována obec. To, komu svěří dočasnou péči o nalezené zvíře, u kterého není znám majitel, kam a na jak dlouhou dobu bude zvíře umístěno, je výhradní kompetencí obce.

Pro útulky, nově registrované podle novely veterinárního zákona, tak nevznikají nové povinnosti, a všechna ostatní ustanovení právních předpisů nejsou registrací dotčena.

Je tedy potřebné nezapomínat na tyto zásady a povinnosti:

  • Podle § 42 odst. 2 veterinárního zákona může odchyt toulavých a opuštěných psů a koček, popřípadě i jiných zvířat podle odstavce 1, jakož i sběr a neškodné odstraňování kadáverů zvířat v zájmovém chovu, provádět fyzická osoba, která absolvovala specializovanou odbornou průpravu a složila závěrečnou zkoušku a získala tak osvědčení o způsobilosti k této činnosti.
  • Podle § 25 odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, musí provozovatel útulku mimo jiné vést a poskytnout pracovníkům orgánů ochrany zvířat, provádějícím dozor nad dodržováním právních předpisů na úseku ochrany zvířat:
  • provozní řád zabezpečující ochranu pohody zvířat, organizaci práce a pracovních postupů,
  • seznam přijatých zvířat s uvedením počtu, druhu, popisu včetně identifikačních znaků, hmotnosti, data a místa nálezu zvířat nebo uvedení jejich původních chovatelů,
  • seznam vydaných zvířat a jejich nových chovatelů, včetně data předání a adresy, kde budou zvířata chována,
  • evidenci úniků zvířat z útulku,
  • doklad o odborné způsobilosti.

Zdroj SVS: Informace k novele veterinárního zákona – chov psů a útulky

Další informace: www.svscr.cz

Dotazy zasílejte na adresu mluvci@svscr.cz nebo prostřednictvím kontaktního formuláře https://www.svscr.cz/nejcastejsi-dotazy/

Kam dál: 

Rozhovor - co přinese novela veterinárního zákona pro majitele psů a útulky 

Státní veterinární správa připravila pro mateřské školy projekt zaměřený na péči o pohodu zvířat

Projekt Běhejme a pomáhejme útulkům

Probíhající sbírky

Všechny články z této rubriky...