Množírnám a týrání psů by mělo zabránit plošné povinné čipování a dvoustupňový centrální registr

Publikováno: 5.6.2015
Autor: Animal Eye, z.s.
Foto: Archiv Animal Eye, z.s. a archiv PesWeb

Praha, 27. května 2015 – Vyřešit problém takzvaných množíren a současně zajistit snadnou transpozici unijního práva. Takový úkol si vytyčil předseda Ústřední komise pro ochranu zvířat – poslanec Radim Fiala. S ohledem na úpravy v jiných evropských státech přichází s řešením. Navrhuje, aby byli všichni psi povinně označeni mikročipem a aby byli evidováni v dvoustupňovém centrálním registru, který zahrne veškeré stávající databáze.

Množírnám a týrání psů by mělo zabránit plošné povinné čipování a dvoustupňový centrální registr.

Vzhledem k tomu, že tyto dílčí registry v současnosti nejsou vzájemně propojeny, jejich účinnost a efektivita je poměrně nízká. „Předkládaný koncept předpokládá a využívá stávajících databází měst a obcí při výběru místních poplatků a navrhuje uvedené databáze vzájemně propojit univerzálním identifikátorem – čipem psa,“ vysvětluje advokátka a předsedkyně neziskové organizace ANIMAL EYE, z.s., Zuzana Rennerová, která se na vypracování konceptu podílela. Navrženou strukturu by utvořily dvě úrovně – centrální registr psů, provozovaný státním orgánem, který by obsahoval číslo čipu včetně několika údajů týkajících se konkrétního psa, a odkaz na obec či město, kde by podle čísla čipu bylo možné dohledat údaje o jeho majiteli. Tyto evidence by tak obsahovaly identifikaci konkrétního psa a jeho majitele v rozsahu, v jakém jsou evidovány již dnes.

Předkládané řešení je jednoduché a efektivní a oproti předchozím návrhům přináší minimální náklady,“ uvádí advokát a právní specialista ANIMAL EYE, z.s., Martin Doležal. Právě na riziko finanční a administrativní náročnosti jednotné centrální evidence upozorňovaly před časem Komora veterinárních lékařů i Českomoravská kynologická unie. Podle mluvčí Českomoravské kynologické unie Vladimíry Tiché koresponduje koncept s dlouhodobým postojem této odborné asociace. „Cílem návrhu je identifikovat konkrétního psa a jeho majitele, což by mělo nejenom usnadnit provádění kontrol kompetentních orgánů, ale také vést k úsporám nákladů obcí při nálezu psů a navýšit příjmy územních samospráv z výběru poplatku ze psů,“ doplňuje Doležal. Při zohlednění úspor spojených s identifikací psů je tak zřejmé, že přínosy značně převýší náklady.

V důsledku prosazení našeho návrhu prohraje pouze jedna strana: lidé, kteří týrají zvířata a lidé, kteří si z bezcitného zacházení se psy a kočkami udělali tvrdý business," podotkl poslanec Radim Fiala.

Podívejte se na jednotlivé body navrhované úpravy:

Centrální rejstřík psů - základní koncept

otevřít/zavřít

1.    Upravovaná problematika

Snahou předkládaného návrhu je připravit legislativní rámec pro označování psů identifikačními mikročipy a jejich následnou evidenci, což umožní:

 • snadnou identifikaci konkrétního jedince (psa) a k němu navazujících informací, zejména osoby majitele;
 • usnadnění činnosti orgánů veřejné správy při kontrole veterinárních předpisů, právních norem v oblasti ochrany zvířat, nelegálních tuzemských i přeshraničních obchodů se psy, daňových, živnostenských a dalších souvisejících předpisů;
 • transpozici unijního práva (Evropská unie aktuálně projednává povinnost provádět plošné označování všech psů identifikačními mikročipy a jejich povinnou registraci v centrálních rejstřících psů jednotlivými státy od roku 2020 právě v reakci na neutěšenou situaci v oblasti chovů psů a jejich přeshraničního obchodu).

Pokusů zřídit centrální rejstřík psů bylo v České republice v minulosti hned několik. V Poslanecké sněmovně byl poslední konkrétní návrh předložen v r. 2003 sněmovním tiskem 674. Uvedený návrh byl zamítnut hlavně kvůli vysokým nákladům na zřízení a provoz rejstříku.

S ohledem na připravovanou unijní legislativu a narůstající problémy v důsledku komerčních chovů (tzv. množíren) je vhodné tuto problematiku aktuálně řešit.

2.    Výchozí stav

V současné době neexistuje v České republice centrální evidence psů, nýbrž pouze dílčí databáze, a to:

 • na úrovni měst a obcí při vybírání místních poplatku ze psů,
 • v rámci zájmových chovů při evidenci psů s vydaným průkazem původu,
 • další soukromé databáze (např. Centrální evidence zvířat a věcí ČR – www.identifikace.cz, Národní registr majitelů zvířat – www.narodniregistr.cz aj.).

Vzhledem k tomu, že tyto dílčí registry nejsou vzájemně propojeny, jejich účinnost a efektivita je relativně nízká.

3.    Návrh řešení

Navrhované řešení předpokládá a využívá stávajících databází měst a obcí a navrhuje uvedené databáze vzájemně propojit univerzálním identifikátorem – čipem psa. Toto řešení je tak jednoduché a efektivní a přináší minimální náklady.

Navržená struktura by obsahovala dvě úrovně:

 1. Centrální rejstřík psů (dále jen „CRP“) – centrální evidenci psů, provozovanou státním orgánem, která by obsahovala číslo čipu psa včetně několika údajů týkajících se pouze konkrétního jedince, a odkaz na obec či město, kde lze dle čísla čipu dohledat údaje o jeho majiteli.  V menších obcích, kde evedou přímo evidence majitelů psů, je případně možné tyto sloučit s již existujícími rejstříky pro svoz komunálního odpadu (srov. bod 2)
 2. Místní evidence jednotlivých měst a obcí, popř. evidence jednotlivých úřadů (v kategorii služebních psů, psů určených k převozu, psů dočasně se vyskytujících na území ČR apod.) – tyto evidence by obsahovaly identifikaci konkrétního psa a jeho majitele v rozsahu, jak jsou evidovány již dnes.

CRP předpokládá online dostupnost prostřednictvím veřejné datové sítě, při zajištění psa je tak možné rychle určit jeho majitele.

Vzhledem k tomu, že CRP neobsahuje osobní údaje majitele psa, snižují se podstatně nároky na objem a zabezpečení údajů v něm vedených, a tím i významně celková nákladnost celého řešení. Při zohlednění úspor spojených s identifikací psů lze konstatovat, že přínosy značně převyšují náklady.

 

Hlavním účelem rejstříku je ztotožnění psa s jeho majitelem, tedy snadné dohledání vlastníka ztraceného nebo zaběhnutého zvířete.

Další přidanou hodnotou CRP je:

 • ztížení týrání zvířete opuštěním s úmyslem se jej zbavit a v důsledku toho i snížení počtu bezprizorních psů v útulcích v důsledku snadné identifikace majitele;
 • snížení nákladů obcí za nalezené psy z téhož důvodu (tj. kvůli snadné identifikaci majitele);
 • zvýšení příjmů obcí z výběru poplatku ze psů (nezaměnitelná čísla čipů umožní provádět kontroly, je-li konkrétní pes přihlášen);
 • usnadnění kontrol kompetentních orgánů (Státní veterinární správy ČR, finančních úřadů, živnostenských úřadů aj.), kdy za současného stavu dochází záměnou jedinců ke zkreslování podmínek chovů či života zvířat, k zatajování či zkreslování informací o jednotlivých prodejích a tím i k týrání zvířat, nedovolenému podnikání a daňovým únikům;
 • omezení zavlečení nebezpečných nákaz nelegálními dovozy z oblastí s rozšířenou vzteklinou a dalšími zoonózami.

CRP může také významně přispět k omezení dalších velmi rozšířených nešvarů v oblasti zájmových chovů, kterými jsou zejména:

 • chovatelé, kteří rozmnožují psy za nízkých nákladů v neuspokojivých podmínkách bez respektování jakýchkoli pravidel (tzv. množírny);
 • shromažďovatelé opuštěných zvířat v soukromých zařízeních s různým označením, kteří pod záminkou nutnosti péče o konkrétní jedince vybírají od veřejnosti finanční prostředky, které následně použijí převážně pro vlastní potřebu.

Současně by bylo nutné zakotvit povinné označování psů identifikačním mikročipem na území ČR a podmínky čipování. Vhodná je také novelizace některých stávajících předpisů (stanovení obecné závaznosti vyhlášky č. 21/2013 Sb., požadavku písemné formy kupní smlouvy s předepsanými náležitostmi, legální definice útulků, vymezení sankcí za porušení povinnosti očipovat psa apod.).

 

 

Kontakt pro média:

Sergej Pavljuk
asistent poslance Radima Fialy
tel.: (+) 420 608 052 266
e-mail: pavljuk@psp.cz

JUDr. et PhDr. Zuzana Rennerová
předsedkyně ANIMAL EYE, z.s.
tel.: (+) 420 777 677 597
e-mail: zuzana@animaleye.cz

Logo Animal Eye - za práva zvířat.


INFORMACE O ANIMAL EYE

ANIMAL EYE, z.s., je celostátní nezisková organizace, jejímž účelem je hájit a prosazovat práva a zájmy zvířat, především pak zvířat v zájmovém chovu. Její vznik podnítilo znepokojení nad neutěšeným stavem ochrany zvířat v České republice. ANIMAL EYE, z.s., navazuje na činnost zavedených ochranářských organizací a poskytuje podporu v oblastech, které nejsou adekvátně pokryty (odhalování podvodů a jiné protiprávní činnosti v oblasti prodeje a chovu zvířat, nastavování překážek páchání trestné činnosti v internetovém prostředí, odborné právní poradenství pro širokou veřejnost, public affairs, osvěta). Cílem ANIMAL EYE, z.s., je stát se důvěryhodnou ochranářskou organizací v povědomí široké veřejnosti. Její členové by rádi nastavili přesné základy profesních, odborných a etických standardů v této oblasti a do budoucna se vyprofilovali v přirozeného odborného partnera státních a samosprávných institucí i dalších subjektů působících na úseku ochrany zvířat.

Více informací o ANIMAL EYE, z.s., lze nalézt na www.animaleye.cz.

Kam dál: 

Návštěva řeckého útulku

Odpojená elektřina a zaměstnanci bez mezd. Útulek v Třebíči má potíže

Nejčastěji kladené otázky

Představujeme Azyl opuštěných psů v Libni

Probíhající sbírky

Všechny články z této rubriky...