Provozovatelem informačního portálu PesWeb, http://www.pesweb.cz (dále jen Portál), je Elite Home s.r.o., Rašínovo nábřeží 34, 120 00, Praha 2 (dále jen Provozovatel).

Registrace

Pro vybrané služby a funkčnosti Portálu  je vyžadována registrace uživatelů Registrace uživatelů na Portál je zdarma.

Uživatel je povinen uvádět při registraci pravdivé a úplné údaje.

Poskytnutím údajů uvedených v registračním formuláři, v profilu uživatele a tzv. návazných profilů (např. profil mazlíka, firmy), souhlasí uživatel bezvýhradně s tím, aby tyto údaje provozovatel zpracovával ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a to za účelem jejich interního využití, jakož i pro marketingové účely.

Uživatel je seznámen s tím, že informace, které mu budou posílány na jím uvedený e-mailový účet, mohou mít povahu obchodního sdělení a pro tyto účely uživatel udílí provozovateli ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, s takovýmto postupem souhlas.

Uživatel dále uděluje souhlas se zařazením svých osobních údajů do databáze Provozovatele Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje zaznamenané v uživatelských profilech nebudou předávány žádné třetí osobě. Výjimku tvoří pouze následující případy:

Souhlas s podmínkami registrace se potvrzuje při registraci uživatele na portálu PesWeb zaškrtnutím pole “Souhlasím s podmínkami registrace“.

Provozovatel je oprávněn tyto podmínky registrace kdykoliv a bez předchozího upozornění změnit. Změny podmínek registrace jsou pro uživatele portálu PesWeb závazné od okamžiku jejich zveřejnění. 

Uživatel

Příspěvky

Provozovatel je oprávněn zrušit uživatelský účet včetně návazných profilů v následujících případech:

  1. Pokud má Provozovatel podezření, že uživatel využívá svůj uživatelský profil v rozporu pravidly portálu,  s platnými zákony a obecně závaznými etickými a morálními principy společnosti nebo dobrými mravy, nebo má sloužit k porušování práv třetích osob nebo k páchání či napomáhání trestné činnosti; nebo má za cíl úmyslně poškodit třetí stranu.
  2. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv si vyžádat další údaje pro identifikaci uživatele a bez jejího sdělení nebo v případě uvedení nepravdivých údajů uživatele si vyhrazuje právo registraci zrušit a nebo profil dočasně znepřístupnit.
  3. Registrovaný uživatel zneužívá, blokuje, modifikuje či jinak mění jakoukoliv součást portálu PesWeb, funkčností nebo služeb poskytovaných Provozovatelem.
  4. Registrovaný uživatel nenavštíví svůj uživatelský účet po dobu delší než 6 měsíců.
  5. Pokud má Provozovatel pochybnosti, že uživatelem služby je jiná právnická nebo fyzická osoba než registrovaný uživatel

Portál PesWeb a odpovědnost Provozovatele

 

 

Autorská práva a ochranné známky

Jakékoliv užití stránek Portálu nebo jejich části jiné než pro osobní potřebu, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je možné jen s písemným souhlasem Provozovatele. Bez souhlasu není povolena jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na Portálu, a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv a včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích.

 

Poradna

 

 

Hodnocení