Podmínky registrace

Provozovatelem informačního portálu PesWeb, http://www.pesweb.cz (dále jen Portál), je Elite Home s.r.o., Rašínovo nábřeží 34, 120 00, Praha 2 (dále jen Provozovatel).

Registrace

Pro vybrané služby a funkčnosti Portálu  je vyžadována registrace uživatelů Registrace uživatelů na Portál je zdarma.

Uživatel je povinen uvádět při registraci pravdivé a úplné údaje.

Poskytnutím údajů uvedených v registračním formuláři, v profilu uživatele a tzv. návazných profilů (např. profil mazlíka, firmy), souhlasí uživatel bezvýhradně s tím, aby tyto údaje provozovatel zpracovával ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a to za účelem jejich interního využití, jakož i pro marketingové účely.

Uživatel je seznámen s tím, že informace, které mu budou posílány na jím uvedený e-mailový účet, mohou mít povahu obchodního sdělení a pro tyto účely uživatel udílí provozovateli ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, s takovýmto postupem souhlas.

Uživatel dále uděluje souhlas se zařazením svých osobních údajů do databáze Provozovatele Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje zaznamenané v uživatelských profilech nebudou předávány žádné třetí osobě. Výjimku tvoří pouze následující případy:

 • Jméno, příjmení, rok narození, kontaktní informace (vyjma telefonu a e-emailu): Uživatelské profily, Profily Mazlíků
 • Kontaktní informace:  Psí akce, Ztracení, Nalezení, Inzerce, Soutěže, další specifické seznamy (např. seznam psích dárců krve)

Souhlas s podmínkami registrace se potvrzuje při registraci uživatele na portálu PesWeb zaškrtnutím pole “Souhlasím s podmínkami registrace“.

Provozovatel je oprávněn tyto podmínky registrace kdykoliv a bez předchozího upozornění změnit. Změny podmínek registrace jsou pro uživatele portálu PesWeb závazné od okamžiku jejich zveřejnění. 

Uživatel

 • Každý uživatel může být v jeden okamžik zaregistrován pouze jednou. V případě zjištění duplicitních registrací nebo nepravdivých údajů (v rozporu se skutečností) si Provozovatel vyhrazuje právo úplného zrušení všech registrací daného uživatele (a to včetně tzv. návazných profilů).
 • Provozovatel si vyhrazuje právo, kdykoliv si vyžádat další údaje pro identifikaci uživatele, který si na portálu registruje svou společnost (hotel, výcvik, salón atd.) . Bez jejího doložení (ve lhůtě 14 dnů či po dohodě s uživatelem) nebo v případě uvedení nepravdivých údajů uživatele si Provozovatel vyhrazuje právo všechny registrace daného uživatele zrušit (případně dočasně zablokovat) a nebo všechny profily znepřístupnit a to včetně tzv. návazných profilů (např. profil mazlíka nebo firmy). 
 • Uživatel je povinen vytvářet profily skutečných subjektů a to včetně tzv. návazných profilů (např. mazlíka, firmy). Pokud uživatel registruje právnickou osobu, může tak učinit pouze prostřednictvím osoby, která je k tomu, v souladu s jejími interními pravidly, oprávněna. Provozovatel neodpovídá za žádnou škodu nebo újmu vzniklou třetím osobám v souvislosti s tím, že registraci právnické osoby provede subjekt k tomu nepovolaný. Provozovatel si vyhrazuje právo, kdykoliv vyzvat uživatele k doložení oprávnění k zápisu právnické osoby. Bez jejího doložení (ve lhůtě 14 dnů) nebo v případě uvedení nepravdivých údajů si provozovatel vyhrazuje právo profil uživatele a všechny tzv. návazné profily uživatele zrušit nebo dočasně znepřístupnit.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu (bez nutnosti předchozího oznámení) do uživatelského profilu včetně tzv. návazných profilů (např. profil Mazlíka, firmy atd.)  a ostatních dat vložených uživatelem, jakož i právo na jejich odstranění pokud porušují pravidla Portálu, dobré mravy nebo zákony ČR.

Příspěvky

 • Příspěvkem se pro potřeby těchto pravidel rozumí všechny formy vložených dat uživatelem, tedy např. texty, články, fotografie, webové stránky odkazujících linků, příspěvky v diskuzi, FB komentáře, hodnocení, dotazy v poradně, údaje v uživatelských profilech včetně navazujících profilů atd.
 • Provozovatel tím, že umožní Uživateli uložení, zpracování a provozování Příspěvku, poskytuje takovému Uživateli zprostředkovatelské služby informační společnosti ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů. Provozovatel není v rozsahu uvedeného ustanovení tohoto zákona odpovědný za činnost Uživatelů. Uživatel je oprávněn umístit na Portál pouze Příspěvky, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy a neporušují práva jiných osob. Dále příspěvky nesmí obsahovat vulgární nebo urážlivé výrazy, propagovat hnutí směřující k potlačování základních práv a svobod občanů, vyzývat k používání násilí nebo podporovat rasovou, třídní, náboženskou či jinou společenskou nesnášenlivost. Uživatel taktéž  potvrzuje, že neporušuje práva žádné jiné třetí osoby. V případě porušení výše zmíněného nese Uživatel veškeré následky z toho vyplývající včetně povinnosti uhradit oprávněným osobám a Provozovateli náhradu vzniklé újmy.
 • Na Portálu je zakázáno zejména umísťovat Příspěvek, který jakýmkoli způsobem snižuje lidskou důstojnost, porušuje jakákoli práva na ochranu osobnosti, autorská práva a jakákoli jiná práva třetích osob, dále pak Příspěvek, který by mohl narušit duševní a mravní vývoj dětí a mladistvých, nebo Příspěvek zahrnující erotické, pornografické, rasistické, nacistické či jiné protiprávní prvky, nebo podněcující k násilí, rasové či jiné nesnášenlivosti, nebo jinak porušující obecně závazné právní předpisy.
 • Na Portálu je zakázáno umísťovat Příspěvek, který obsahuje jakoukoli reklamu, nabídku prodeje výrobků či služeb, nebo který vybízí k příspěvkům, či darům kromě částí a sekcí Portálu na kterých jsou takové příspěvky dovoleny. Jedná se o sekce Pomoc psům, Katalog firem (včetně firemních zpráv a akčních nabídek), Psí akce a PR Články.
 • Příspěvky nesmí obsahovat viry, nebo jakékoli prvky, které by mohly ohrozit Portál.
 • Uživatel odpovídá jak za Příspěvek, tak za to, že umístění takového Příspěvku na Portálu je v souladu s těmito Podmínkami a závaznými právními předpisy. Provozovatel neodpovídá za jakékoli porušení jakýchkoli práv (zejména pak práv na ochranu osobnosti a práv autorských, práv k ochranným známkám, práv na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství nebo jakékoli důvěrné informace) umístěním Příspěvku Portálu. Za takové porušení  výše uvedeného odpovídá Uživatel, který takový Příspěvek na portál umístil.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo filtrovat či odstranit jakýkoli Příspěvek v případě, že zjistí, že umístěním takového Příspěvku na Portálu dochází dle názoru Provozovatele k porušování právních předpisů, zejména v případě, že takový Příspěvek dle názoru Provozovatele zasahuje do práva na ochranu osobnosti, soukromí, cti a důstojnosti třetích osob, nebo je hanlivý, zavádějící nebo zasahuje do práv anebo oprávněných zájmů Provozovatele nebo jakýchkoli jiných třetích osob. Provozovatel je rovněž oprávněn dočasně či trvale takový Příspěvek znepřístupnit a/nebo odstoupit s okamžitou účinností od poskytování Služeb příslušnému uživateli zasláním oznámení prostřednictvím elektronické pošty.
 • Provozovatel je oprávněn identifikovat Uživatele, pokud si to vyžádají orgány činné v trestním řízení, nebo pokud je taková identifikace nutná dle platných právních předpisů.
 • Provozovatel žádným způsobem neodpovídá za ztrátu nebo znehodnocení Příspěvku či jiných dat Uživatelů.
 • Uživatel je srozuměn a souhlasí s tím, že Provozovatel může k Příspěvkům připojovat reklamu a sponzorské vzkazy.
 • Uživatel vložením Příspěvku na Portál poskytuje Provozovateli či osobám pověřeným Provozovatelem nevýhradní, časově ani místně neomezenou licenci, k  neomezenému počtu užití příslušného Příspěvku všemi způsoby dosud známými, včetně práva užít příspěvek pro jakékoli účely dle volby Provozovatele, včetně reklamních, k zařazení Příspěvku do audiovizuálního díla, práva užít Příspěvek v souvislosti s produkty a službami Provozovatele a to i v hmotné podobě a práva k jeho libovolnému zpracování.
 • Licence je poskytována jako bezúplatná, bez jakýchkoliv nároků na finanční vypořádání v případech jednotlivých způsobů užití. Provozovatel ani jiné osoby pověřené Provozovatelem nejsou povinni licenci využít. Poskytnutím příspěvku Uživatel prohlašuje a zaručuje se, že tento Uživatel získal veškerá potřebná práva (souhlasy, licenci či jiná práva) třetích osob zúčastněných na tvorbě Příspěvku tak, aby v souvislosti s jeho užitím nebyly uplatněny vůči Provozovateli žádné oprávněné nároky takových osob. V případě, že by takové nároky byly uplatněny, Uživatel se zavazuje je vypořádat a nahradit Provozovateli veškerou škodu v souvislosti s takovým uplatněním vzniklou.

Provozovatel je oprávněn zrušit uživatelský účet včetně návazných profilů v následujících případech:

 1. Pokud má Provozovatel podezření, že uživatel využívá svůj uživatelský profil v rozporu pravidly portálu,  s platnými zákony a obecně závaznými etickými a morálními principy společnosti nebo dobrými mravy, nebo má sloužit k porušování práv třetích osob nebo k páchání či napomáhání trestné činnosti; nebo má za cíl úmyslně poškodit třetí stranu.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv si vyžádat další údaje pro identifikaci uživatele a bez jejího sdělení nebo v případě uvedení nepravdivých údajů uživatele si vyhrazuje právo registraci zrušit a nebo profil dočasně znepřístupnit.
 3. Registrovaný uživatel zneužívá, blokuje, modifikuje či jinak mění jakoukoliv součást portálu PesWeb, funkčností nebo služeb poskytovaných Provozovatelem.
 4. Registrovaný uživatel nenavštíví svůj uživatelský účet po dobu delší než 6 měsíců.
 5. Pokud má Provozovatel pochybnosti, že uživatelem služby je jiná právnická nebo fyzická osoba než registrovaný uživatel

Portál PesWeb a odpovědnost Provozovatele

 • Obsah Portálu má pouze informační charakter.
 • Provozovatel neodpovídá za správnost obsahu.
 • Provozovatel nenese jakoukoli odpovědnost za činnost uživatelů na portálu PesWeb.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění kdykoliv upravit nebo smazat jakoukoliv část portálu PesWeb a to včetně uživatelských profilů (vč. tzv. návazných profilů).
 • Provozovatel nezaručuje nepřerušený přístup na portál www.pesweb.cz a to včetně tzv. iframe.
 • Provozovatel nezaručuje nezávadnost a bezpečnost portálu www.pesweb.cz a neodpovídá za škodu způsobenou uživateli při realizaci přístupu a užívání portálu a to včetně případné škody způsobené stahováním dat z portálu, škody způsobené počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat nebo neoprávněného přístupu k přenosům a datům Uživatele.
 • Provozovatel portálu nenese odpovědnost za údaje a fotografie poskytnuté samotnými uživateli, taktéž nezodpovídá za porušování práv duševního vlastnictví ani jiných práv uživatele.
 • Provozovatel portálu nezodpovídá za obsah komentářů a příspěvků, umístěných na portál uživateli, taktéž nezodpovídá za porušování práv duševního vlastnictví ani jiných práv uživatele.
 • Provozovatel nezodpovídá za správnost podávaných inzerátů v sekci Inzerce.
 • Provozovatel neodpovídá za obsah www stránek, které jsou dostupné prostřednictvím Portálu, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách.
 • Provozovatel neodpovídá za obsah www stránek, ze kterých je možné se připojit na stránky Portálu, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách.
 • Rovněž provozovatel nenese odpovědnost za jakékoliv následky, které mohou uživatelům vzniknout v důsledku používání tohoto portálu.
 • V případě jakéhokoli útoku na server provozovatel nenese odpovědnost za data uložená na portálu.

 

 

Autorská práva a ochranné známky

Jakékoliv užití stránek Portálu nebo jejich části jiné než pro osobní potřebu, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je možné jen s písemným souhlasem Provozovatele. Bez souhlasu není povolena jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na Portálu, a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv a včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích.

 

Poradna

 • Položením dotazu nevzniká uživateli právo na odpověď. Uživatel bere na vědomí, že např. v případě opakujících se otázek nebo např. z kapacitních důvodů nemusí být zodpovězeny všechny položené otázky. Právo  výběru dotazů k zodpovězení nese výhradně Provozovatel.
 • Dotazy jsou zodpovídány třetí stranou (dále Odpovídající), přičemž Odpovídající vychází pouze z informací poskytnutých uživatelem v jeho dotazu.
 • Odpovědi jsou pouze informativního charakteru. Odpovědi nejsou garantované a Provozovatel ani Odpovídající neodpovídá za správnost ani neručí za úplnost odpovědí.
 • Vznikne-li uživateli v případě přímé či nepřímé souvislosti s poskytnutou odpovědí jakákoli újma, hmotná či nehmotná, Provozovatel ani Odpovídající za ni nenesou žádnou odpovědnost.

 

 

Hodnocení

 • Hodnocení a názory o organizacích se mohou vztahovat pouze na profesní činnost organizace.
 • Hodnocení a názory o organizacích mohou být založeny pouze na osobních zkušenostech uživatele. Nemohou být založeny na zkušenostech třetích stran.
 • Do hodnocení není možné přikládat jakýkoliv jiný obsah (např. reklamní).
 • Hodnocení, názory a komentáře nesmí porušovat práva a principy společenského chování. Zakázáno je zejména používat vulgární, nemravné a urážlivé výrazy, zahrnovat do hodnocení soukromé nebo rodinné záležitosti, obviňovat ze spáchání přečinu, vyzývat k použití násilí nebo k rasové, náboženské, etnické nenávisti anebo zneužívat tento web k osobním útokům vůči jiným osobám nebo jinému neetickému jednání.
 • Aktem vložení hodnocení uživatel potvrzuje, že informace nebo názory, které přidal na portál, jsou pravdivé.
 • Hodnotící může na jednu organizaci napsat pouze jedno hodnocení. Pokud hodnotící získal s organizací nové zkušenosti, je možné hodnocení modifikovat nebo rozšířit.
 • Hodnotící se zavazuje, že nebude vyvíjet žádnou aktivitu, která by vedla k poškozování konkurence nebo byla nekalou soutěží.
 • Provozovatel má právo odmítnout zveřejnit a také odstranit zveřejněné názory a informace, pokud jsou v rozporu s těmito podmínkami nebo právními předpisy a zákony.
 • Provozovatel není zodpovědný za obsah informací, názorů a komentářů přidávaných hodnotícími.
 • V případě výzvy je hodnotící povinen do doložit, upřesnit nebo zdůvodnit vypsané hodnocení. Pokud tak neučiní do daného časového rámce, který je součástí výzvy k doložení, má provozovatel právo takový názor smazat.
 • Třetí strany nesmějí žádný obsah z tohoto webu použít bez výslovného svolení provozovatele.