Národní výstava psů v Mladé Boleslavi 2016

Místo konání: Interdog Bohemia Luční 286, 29301 Mladá Boleslav
Kontakt: interdogbohemia@seznam.cz
Termín: 16.7.2016 - 17.7.2016

Čas: 9:00-17:00

Přihláška (zasílejte na): 

ONLINE na www.dogoffice.cz

E-mail:  interdogbohemia@seznam.cz

Poštou: INTERDOG BOHEMIA, Luční 286, 293 01  Mladá Boleslav

Při online přihlášování dostanete v případě, že přihlášení úspěšně proběhlo, potvrzení na svůj e-mail!

Nepřijde-li, zkuste znovu nebo nám zavolejte.

Uzávěrky přihlášek:    

I.              10.května 2016

II.             23.května 2016

III.            15.června 2016

Rozdělení do skupin FCI do dnů:

Sobota 16. 7. 2016:   I., III., IV., VI., VII., VIII., plemena zatím neuznaná FCI

Neděle 17. 7. 2016:  II., V., IX., X.

 

Úřední hodiny:

pondělí – pátek vždy od 9 do 15 hodin

 

Program výstavy: 

9.00 - 13.30               posuzování v kruzích dle časového harmonogramu

11.00 - 13.00              předkolo soutěže Mladý vystavovatel

14.15                           finále soutěže Mladý vystavovatel

14.30 – 17.00             odpolední soutěže

 

Výstavní poplatky:

 • Výše výstavních poplatků je uvedena na zadní straně přihlášky. 
  Pro rozlišení plateb při první a druhé uzávěrce rozhoduje datum poštovního razítka
  na obálce se zaslanou přihláškou.
 • Výstavní poplatek uhraďte složenkou typu A nebo převodem na účet a kopii dokladu
  přilepte na zadní stranu přihlášky. Platbu je nutné uskutečnit před odesláním přihlášky,
  platbu převodem se splatností ihned.

Ve výstavním poplatku je zahrnut volný vstup pro jednu osobu na každého přihlášeného psa.

 

Bankovní spojení:

KB-Komerční banka- pobočka Mladá Boleslav, Palackého ul., 293 01  Mladá Boleslav

Číslo konta: 19-5783930257 / 0100  pro vystavovatele z ČR  - pouze Kč !
Variabilní symbol: číslo telefonu majitele psa – uvádí se i na přihlášce psa
Specifický symbol pro národní výstavu: 200 – neuvádí se do přihlášky psa
Majitel účtu: Interdog Bohemia, Luční 286, 293 01  Mladá Boleslav

 

 • Bez dokladu o zaplacení výstavního poplatku si pořadatel vyhrazuje právo přihlášku nepřijmout. 
  V případě, že nezaplacená přihláška bude přijata a pes uveden v katalogu,
  zavazuje se vystavovatel zaplatit výstavní poplatek dodatečně, a to i v případě,
  že se výstavy nezúčastní.
 • Při přihlašování dvou nebo více psů jednoho majitele je za 1. psa považován vždy pes přihlašovaný do třídy mladých, mezitřídy,  otevřené, pracovní  nebo  vítězů.  Za  psy hlášené  
  do  tříd  štěňat,  dorostu  a veteránů se vždy platí poplatky ve výši stanovené pro tyto třídy.
 • Katalog výstavy obdrží vystavovatel při přejímce na prvého přihlášeného psa.

 

Třídy:

 • Rozdělení do tříd se řídí výstavním řádem ČMKU a je uvedeno na přihlášce.
 • Pro třídu pracovní doložte certifikát, který opravňuje psa ke vstupu do pracovní třídy.
 • Vstup do třídy vítězů je podmíněn získáním některého z následujících titulů:
  Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, Šampion ČR, Interšampion, Šampion některého z členských států FCI, Evropský vítěz a Světový vítěz a je nutno přiložit fotokopii získaného titulu. Uvedené tituly musí být získány v konkurenci dospělých.
 • V jednotlivých třídách se stanovuje pořadí prvních čtyř jedinců se známkou výborný nebo velmi dobrý.
 • Majitelé psů s uděleným titulem Vítěz plemene jsou povinni se zúčastnit se svými psy závěrečných soutěží o vítěze skupiny FCI.

 

Tituly:

CAC ČR, Res.CAC ČR, CAJC ČR, Národní vítěz, Vítěz plemene FCI (BOB), Nejhezčí pár, Nejlepší chovatelská skupina, Nejlepší pes/fena ze tříd dorostu, Nejlepší mladý výstavního dne, Nejlepší mladý výstavy - BIS junior, Nejlepší veterán, Vítěz skupiny FCI, Vítěz výstavního dne, Vítěz výstavy.

 • Udělení titulů není nárokové.

 

Soutěže:

Mladý vystavovatel -  I. kategorie: od 9 do 13 let, II. kategorie: od 13 do 17 let. Soutěží se se psem

zapsaným v některé plemenné knize států FCI. Soutěžit se může i se psem, který nebyl na výstavě posouzen, ale vždy s plemenem, které je v daný den na výstavě posuzováno. Hodnotí se předvedení psa, není důležitá jeho kvalita. Vystavovatel musí dosáhnout věku pro zařazení do kategorie ve výstavní den.

Nejlepší pár psů - pro psa a fenu stejného plemene vystavené na výstavě, v majetku jednoho majitele nebo spolumajitelů. Spolumajitelství musí být prokázáno zápisem v průkazu původu.

Nejlepší chovatelská skupina - pro nejméně tři jedince stejného plemene pocházející od jednoho chovatele a min. ze dvou různých otců nebo matek. Psi musí být na výstavě posouzeni!

Dodatečné přihlášení do výše uvedených soutěží v den výstavy není možné

Nejlepší veterán - soutěží psi, kteří byli ve třídě veteránů ocenění známkou V1.

Nejlepší pes/fena ze tříd dorostu – do soutěže nastupují všichni psi/feny, kteří ve třídách dorostu získali ocenění VN1.

Juniorský vítěz skupiny (JBIG) – do soutěže nastupují všichni BOJ
– Nejlepší mladí psi nebo feny plemen příslušné skupiny FCI

Juniorský vítěz dne (JBOD) – do soutěže nastupují všichni mladí psi/feny, kteří byli oceněni na výstavě

titulem Nejlepší mladý. Do soutěže nastupují podle příslušnosti ke skupinám FCI.

Vítěz skupiny FCI (BIG) – do soutěže nastupují všichni vítězové plemen (BOB) příslušné skupiny FCI.

Vítěz výstavního dne (BOD) – nastupují vítězové jednotlivých skupin FCI z jednotlivých dnů.

Juniorský vítěz výstavy (JBIS) - do soutěže nastupují oba Nejlepší mladí dne (JBOD).

Nejhezčí pes výstavy (BIS)  - do soutěže nastupují vítězové obou výstavních dnů (BOD).

 

 

Veterinární předpisy:

1. Všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdravá.

2.  Psi musí být v imunitě proti vzteklině dle platných předpisů.

3.  Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem nebo platným pasem
pro malá zvířata. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003za dne 26.5.2003

 

Všeobecná ustanovení:

 • Výstava je přístupná psům a fenám všech plemen zapsaných v plemenných knihách uznaných FCI, kteří dosáhnou ve výstavní den stáří požadovaného pro zařazení do třídy.
 • Importovaní psi musí být zapsáni v českých plemenných knihách, na přihlášce nutno uvést i původní zkratku a číslo zápisu země, ze které pes pochází.
 • Ke každé přihlášce připojte fotokopii průkazu původu psa tak, aby z ní bylo zřejmé jméno psa, číslo zápisu, jméno a adresa majitele, případn spolumajitelů, a jména rodičů psa.
 • Přijetí  psa  na  výstavu  bude  nejpozději  10  dnů  před  výstavou  písemně  potvrzeno  vstupním  listem s uvedením dne, kdy bude pes posuzován. Neobdrží-li vystavovatel vstupní list v uvedeném termínu, je třeba se o důvodu informovat telefonicky na sekretariátu výstavy.
 • Na výstavě se posuzuje podle výstavního řádu FCI, ČMKU a barevné rázy se posuzují dle dodatku výstavního řádu ČMKU.
 • Změny exteriéru psa prováděné lakováním, pudrováním, tónováním srsti a základní úprava trimováním a dlouhodobé vyvazování psů na stolech jsou zakázány.
 • Po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí své psy tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob. Volné pobíhání psů není dovoleno.
 • Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa.
 • Majitelé  psů  s uděleným  titulem  “BOB  –  Vítěz  plemene”  
  jsou  povinni  se  zúčastnit  se  svými  psy závěrečné přehlídky vítězů.
 • Neúčast přihlášeného psa na výstavě z jakýchkoliv důvodů nemůže být důvodem k nároku
  na vrácení výstavního poplatku.
 • V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy.
 • Je zakázán prodej štěňat na výstavě.
 • Vystavovatel souhlasí s uvedením své adresy v katalogu.
 • Podáním přihlášky se vystavovatel zavazuje, že se bude řídit všemi ustanoveními výstavního řádu 
  ČMKU, těchto propozic a pokyny organizátorů výstavy.

 

Protesty:

Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů pro porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením jistiny 1000  Kč, do skončení posuzování. Nebude-li protest uznán jako opodstatněný, jistina propadá
ve prospěch pořadatele výstavy.

Facebooková událost